זוגות הניגודים  -  אמצעי של מהות             

המקרא מעביר הרבה ממסריו – באמצעות זוגות של ניגודים. 

הגילוי החשוב של גישת 'דרך הניגודים' הוא, שאמצעי זה מחבר את המעיין ישירות לתחום המהות. 

הצבת זוג הניגודים, בכל נושא שהוא – חורגת, באופן מובנה ושיטתי, מהמישור ה'ספרותי' גרידא. 

כיצד? המקרא מציב את הניגודים, לא באופן סימטרי – אלא כתהליך של עליה והתפתחות. 

מכאן, שהמעיין, אם ירצה ואם לאו – מוכנס להלך תודעתי של התפתחות. דרך הניגודים.    

כך, ששת ימי המעשה, המובילים ליום השביעי הייחודי; ( תהליך הממשיך כספירלה גם בשש שנות העבודה, המובילות לשנה השביעית, השמיטה); העורב, אצל נח, המקדים את שילוח היונה; קשת הברית - שבאה על רקע הענן; פתיל התכלת, הניתן על הבסיס של כנף הבגד; 

וכך גם מצב 'והשבות אל לבבך', העשוי להתממש רק על בסיס 'וידעת'.